VisitSwedens arbete är långsiktigt och hållbart

Bilden av Sverige och svenskarna är ofta förknippad med vacker natur, social trygghet och ekonomisk stabilitet. Det vet vi genom VisitSwedens målgruppsanalyser. Med denna positiva utgångspunkt i det internationella kommunikationsuppdraget fortsätter VisitSweden värna om långsiktighet och hållbart fokus i allt arbete.

VisitSwedens hållbarhetsarbete vilar på ekonomisk affärsnytta, socialt engagemang och miljömässigt ledarskap. Hållbarhetsarbetet ska präglas av öppenhet mot besökare, partners, ägare och medarbetare, men också gentemot samhälle och medier. VisitSwedens målbild för hållbarhet är att inspirera besökare, motivera besöksnäringen och att driva och påverka i frågor som rör hållbarhet.

VisitSwedens uppdrag är att bidra till långsiktigt ökad tillväxt i besöksnäringen genom att öka efterfrågan på upplevelser i Sverige med hjälp av effektiv marknadsföring. Utöver de faktiska 106 miljarder kronor till besöksnäringen och staten skapar VisitSweden ett direkt ekonomiskt värde för företagen i besöksnäringen genom att erbjuda en struktur för gemensamma marknadsföringskampanjer. Den samlade marknadsföringsbudgeten i gemensamma kampanjer, där också VisitSweden bidrar med pengar och tid, skapar förutsättningar för större genomslag hos den internationella målgruppen.

VisitSweden agerar på en internationell marknad i ständig konkurrens med andra länder som satsar på turism. För att lyckas med uppdraget måste VisitSweden ligga i kunskapsmässig framkant och ha spetskompetens. VisitSweden vill attrahera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare som bidrar till bolagets måluppfyllelse. Under 2014 förstärkte och utvecklades VisitSwedens HR-arbete med fokus på ledarskapet och mål- och prestationsstyrningen.

Det är väsentligt för VisitSweden att agera hållbart och lämna vidare en hållbar miljö till nästa generation. Målet är att minska klimatpåverkan och VisitSweden är sedan 2009 ett klimatneutralt företag, vilket innebär att vi beräknar vår klimatpåverkan, har ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen och kompenserar för de utsläpp som kvarstår. Omräknat i ton koldioxid lämnade VisitSweden under 2014 ett avtryck på miljön på motsvarande 490 ton från tjänsteresor samt förbrukning av el och värme. Av detta stod påverkan från tjänsteresor för 439 ton. VisitSweden har valt att klimatkompensera vår miljöpåverkan genom att stödja en skogsplantering i Uganda, Kikonda Forest Reserve. Den planterade skogen binder motsvarande 216 000 ton koldioxid per fem år och sysselsätter 600 personer.

VisitSweden står bakom definitionen från Brundtlandkommissionen om dagens och kommande generationers behov, samt att vi stödjer FN:s initiativ Global Compact.

Aktiviteter och effekt för ekonomisk hållbarhet Aktiviteter och effekt för social hållbarhet Aktiviteter och effekt för miljömässig hållbarhe Nyckeltal intressenter, medarbetare och miljöpåverkan