Finansiellt

VisitSweden omsatte 245 miljoner kronor  

VisitSwedens verksamhet finansieras dels av staten och dels av partners det vill säga regioner, destinationer och näringsliv, via gemensamma projekt. Under 2014 omsatte VisitSweden 245 miljoner kronor varav VisitSweden genomförde internationell kommunikation för 213 miljoner kronor.

VisitSwedens marknadsinsatser har genomförts enligt plan under 2014 och följt affärsplanen som gäller för år 2012-2015.

De statliga medlen till VisitSweden för år 2014 uppgick till 120 miljoner kronor, samt 5 miljoner kronor i särskilt anslag för Matlandet. VisitSweden fakturerar besöksnäringen för de tjänster som utförs, det vill säga finansiering i marknadsaktiviteter och gemensamma marknadsföringskampanjer. Intäkterna från besöksnäringen och närliggande branscher uppgick år 2014 till 119 miljoner kronor.

VisitSweden arbetar för att engagera svensk besöksnäring i den internationella marknadsföringen. Detta har över tid resulterat i en ökning av intäkterna från näringslivet och partners från 38 miljoner kronor år 2005 till 119 miljoner kronor 2014. Men trots detta är näringslivsintäkterna 8 procent lägre år 2014 jämfört med 2013. Minskningen hänförs till något minskade partnerintäkter inom huvudverksamheten och Matlandet. Orsaken till minskningen beror även till del på att de statliga medel som tillförs VisitSweden har sjunkit med 20 miljoner kronor sedan år 2012 vilket har påverkat bolagets satsningar i marknadsföringen av varumärket Sverige.

 

“87 procent av VisitSwedens omsättning gick till kommunikation i utlandet och 13 procent till administration.”
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödeanalys
Noter
Styrelse och företagsledning